• درباره ما
  • درباره ما

تلاوت حقیقی قرآن چیست !؟

 

امام صادق (ع) درباره آیه <کسانی که به آنان کتاب دادیم ، آن را تلاوت میکنند آنگونه که حقّ تلاوت آن است> (بقره،آیه121) می فرمایند:

آیاتش را روشن و شمرده می خوانند ، سعی میکنند معانیش را بفهمند ، احکام و فرامینش را به کار می بندد ، به وعدهاش امیدوارند ، از داستانهایش سرمشق می گیرند ،
از مثلهایش پند می گیرند ، امرهایش را به جا می آورند و از نهی هایش دوری میکنند. به خدا سوگند که حقّ تلاوت قرآن به حفظ آیات و پشت سر هم خواندن حروف و
کلماتش و تلاوت سوره هایش و تکرار ده جزء و پنج جزء آن نیست. (برخی) حروف و کلماتش را حفظ کردند و حدود و معانیش را فرو گذاشتند ، بلکه به تدبّر و تأ‌مل در
آیات آن است ؛ خداوند متعال میفرماید :<کتابی خجسته است که سوی تو فرستادیم ، تا در آیات آن تدبّر کنند>.

*صفحه 29 تنبیه الخواطر ، صفحه 2/236 منتخب میزان الحکمه ، آیه 460 البقره

در پی آنیم تا با سرمشق قراردادن این حدیث نورانی امام صادق (ع) و همچنین سایر احادیث نورانی دیگری که روشنگر راهمان میباشد بتوانیم بیش از پیش در مسیر رسیدن به تلاوت حقیقی قرآن کریم قدم برداریم و با همین هدف بود که نام "تاتلاوت" برای این مجموعه برگزیده شد.

اسکرول به بالا